Tuesday, 23 March 2010

चैत्रशुक्लाष्टमी मध्याह्ने ४वादने

तदेव सुदीर्घायितम् अनुवादकार्यं समापयितुं भूरिश: यत्नवान्नस्मि। परं यथोक्तं पार्थेन गीतायाम् - प्रमाथि बलवद्दृढं चञ्चलं मन: नैव कार्ये लग्नं भवति!! किं वा करवणि? अस्तु... पुनरपि प्रतिनिवृत्य तत्रैव अवधास्यामि। उत्तरितं किल कृष्णेन - अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तत् अद्य तद्वचांसि प्रयोगाधीनानि करोमि। किं प्रयोगफलम् इति तु अचिरात् इहैव विज्ञापयिष्यामि। साधयामि तावत्।